||
Illustration 1: Campingarealet er markeret med rødt. Vandrehjemmet i højre hjørne af campingarealet
in

Politikerne ser på alternative placeringer af fælledbyggeri

FÆLLEDBYGGERI. Økonomiforvaltningens undersøgelse af alternative placeringer af byggeriet Ørestad Fælled Kvarter er i dag til behandling i økonomiudvalget i Københavns Kommune. Ud over en grundig gennemgang af den såkaldte campinggrund tæt ved Vejlands Allé, peges på arealer i Amager Fælleds nordlige del samt på Sydhavnstippen.

Af Hanne Bjørton

hab@minby.dk

KØBENHAVN: Københavns Borgerrepræsentation satte 5. oktober i fjor økonomiforvaltningen i gang med at undersøge, om det planlagte byggeri Ørestad Fælled Kvarter kunne flyttes fra byggefeltet syd for Grønjordssøen til et byggefelt på Amager Fælled, som i dag er udlagt til campingplads.

Desuden skulle forvaltningen screene for potentielle byggemuligheder på andre arealer ejet af Københavns Kommune eller By & Havn.

Nu er det 75 sider lange resultat af undersøgelsen klar og er i dag tirsdag til behandling i økonomiudvalget i Københavns Kommune. Politikerne skal dog ikke i dag lægge sig fast på et fremtidigt byggelfelt.

Forvaltningen lægger i sagen op til, at politikerne skal godkende, at forvaltningen indleder en grundig analyse af de andre alternative byggegrunde, for at kunne fremlægge dette op til budgetforhandlingerne til efteråret. Samt godkende, at der så er »gjort op med« medlemsforslaget fra 5. oktober 2017 om undersøgelse af alternative byggegrunde.

Med andre ord: Godkende, at nu ér alle alternative grunde undersøgt.

Vandrehjem skal væk

Ifølge undersøgelsen er der teoretisk set plads på campingarealet til det planlagte byggeri, hvis man nedlægger vandrehjemmet og inddrager dets areal. Det vurderes da heller ikke hensigtsmæssigt for vandrehjemmet, som i dag er omkranset af fælleden, at blive omringet af et helt boligområde. Men det vil koste penge at opsige lejeforholdet med vandrehjemmets forpagter.

Campingarealets markedsværdi vurderes kun til 785 mio. kroner – 515 mio. kroner mindre end den gamle strandeng. Blandt andet fordi campingarealet ligger længere væk fra Sundby Station. Så byggeri her indbringer ikke de nødvendige 1,3 mia. kroner (se faktaboks)

Arealet ligger tæt op ad Vejlands Allé, og det vil give trafikstøj, så boliger og andre byggerier må have særlige vinduesløsninger eller støjdæmpende facadeløsninger.

Derudover bliver det dyrere at byggemodne og sikre mod forurening – man skal jo bygge på en tidligere losseplads.

Det vil kræve en ændring i Kalvebod Kilefredningen og Amager Fælled-fredningen at ’bytte’ det fredede campingareal med den ikke-fredede strandeng – formentlig skal det ske via en statslig anlægslov vedtaget i Folketinget.

Over til Sjælland

I forvaltningens screening af alternative byggefelter foreslås campingarealet udvidet (med det gult skraverede felt på Illustration 1), blandt andet for at hale noget restfinansiering ind.

Et andet alternativ er et af fire byggefelter i det nordlige Amager Fælled (Illustration 2).

Illustration 2: Fire alternative byggearealer i den nordlige del af Amager Fælled er foreslået og her markeret med grøn, rød, gul og orange streg. Illustration: Københavns Kommune (klik på billedet for at gøre det større)

Alle fire arealer er ejet af Københavns Kommune og er i dag omfattet af beskyttelse, enten ved fredning eller Lov om Metroselskabet.

Endelig er et areal i den nordlige del af Sydhavnstippen på Sjælland foreslået (Illustration 3). Arealet er ejet af By & Havn og en lille del er fredet, mens cirka halvdelen af byggefeltet er strandbeskyttelsesområde i henhold til Lov om Naturbeskyttelse.

I undersøgelsen har man løbende filtreret andre kommunalt ejede grunde fra som ikke brugbare af forskellige årsager. For eksempel Prøvestenen (af miljø- og sikkerhedshensyn), jordstykker under 3.000 kvadratmeter, jordstykker, der anvendes til rekreative formål eller tænkes ind i planer for kommunale servicebehov.

Den mindst ringe løsning

Forud for behandlingen i økonomiudvalget peger Jakob Næsager (C) på campingarealet.

»Vi skal værne om Københavns natur. Derfor vil vi konservative være kede af, hvis naturen på Amager Fælled bebygges. Der er foreslået flere byggefelter på Amager Fælled: Både ved DR-Byen, Ved Islands Bygge Metrostation og ved Islands Brygge Skole. Vi konservative synes, at alle forslag om at bygge på Amager Fælleds natur er dårlige forslag.Vi synes, at den mindst ringe løsning er at inddrage og ofre den eksisterende campingplads og parkeringsplads for autocampere, så der ikke skal bygges på naturarealer,« skriver Næsager til Amager Bladet.

Radikale Tommy Petersen oplyser, at partiet vil stille ændringsforslag om at sætte økonomiforvaltningen til at lave flere undersøgelser, før man vil tage endeligt stilling.

Illustration 3: Endelig er byggeriet foreslået ’eksporteret’ til Sjælland, nemlig til en del af Sydhavnstippen på den anden side af havneløbet. Illustration Københavns Kommune (klik på billedet for at gøre det større)

»Vi mener, der mangler at blive undersøgt, hvordan byggeriet kan spredes ud på flere matrikler og eventuelt kombineres med fortætning af byområder, flere etagemeter og kontant afdrag på By og Havns gæld,« skriver han.

FAKTA
HVAD SKAL GRUNDSALGET INDBRINGE?
Et nøglespørgsmål om Ørestad Fælled Kvarter er, hvor mange penge en alternativ grund skal indbringe, for at matche grunden på den gamle strandeng.
Iflg. By & Havn har arealet på den gamle strandeng ved Sundby Station en samlet værdi på 1,9 mia. kr. (vurderingsmetoden er valideret af Deloitte).
De 0,6 mia. kr. udgør By & Havns andel af udviklings-gevinsten i partnerselskabet med Pension Danmark, der skulle stå for udvikling af området. Udviklingsgevinsten på alternative arealer forudsættes også at være 0,6 mia. kr.
Således er 1,3 mia. kroner den økonomiske forpligtelse, der skal opnås ved byggeri på alternative arealer.
Kilde: Københavns Kommunes undersøgelse af alternative byggemuligheder til Ørestad Fælled Kvarter

Hvad synes du om artiklen?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Hanne Bjørton

Written by Hanne Bjørton

Skriver som journalist på Amager Bladet siden 2005 om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

Ny støjhandlingsplan for lufthavnen i høring

Helmig og Sort Sol er klar til fest i Søndermarken